Zásady zpracování osobních údajů ve Welapy®

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám souhrnný a srozumitelný souhrn informací o zpracování osobních údajů v rámci užívání WELAPY®, především jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budeme osobní údaje zpracovávat a dále Vás informovat i o všech Vašich individuálních právech, které můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit.

Pokud byste něčemu z tohoto dokumentu nerozuměli, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktů a my Vám rádi vše podrobněji vysvětlíme.

Zároveň odkazujeme zejména na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i český adaptační zákon k tomuto nařízení č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, dle kterých se náš vztah v souvislosti se zpracováním osobních údajů primárně řídí.

I. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je obecně osoba, která sama, popř. společně s jinými subjekty určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, za což nese i s tím spjatou odpovědnost.

Správcem osobních údajů pro účely těchto zásad zpracování osobních údajů je Welapy s.r.o., identifikační číslo 084 48 558, se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 693/10 Praha 8, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 8, C

Kontaktovat jej můžete prostřednictvím e-mailu [info@welapy.cz].

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

III. Naše hlavní zásady

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

IV. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Charakter osobních údajů, které od Vás získáváme a následně zpracováváme, závisí především na tom, v jakém jste s námi vztahu a pro jaký účel jsou osobní údaje získávány.

Typově od Vás budeme získávat především následující informace:

Identifikační údaje
Vaše jméno, příjmení, titul, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, státní příslušnost, identifikační číslo (jste-li podnikatelem), adresa sídla či místa podnikání (jste-li podnikatelem), podpis.

Kontaktní údaje
Adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. jiné údaje, které nám poskytnete za účelem kontaktu či využívání našich služeb

Záznamy z naší vzájemné komunikace
Především záznamy z naší e-mailové či písemné komunikace mezi námi. Nevyužíváme systém nahrávání záznamu telefonního hovoru.

Údaje o Vaší aktivitě ve WELAPY®
Budeme získávat informace ohledně služeb, které ve WELAPY® nabízíte či poptáváte, a to včetně ceny a adresy jejich poskytnutí.

Fakturační údaje
Údaje z vystavených faktur, popř. jiné údaje související s našimi vzájemnými transakcemi (např. pokud pro Vás sloužíme jako inkasní místo ohledně plateb).

Ostatní údaje
Například údaje, které získáváme z Vašeho internetového prohlížeče, mobilního telefonu nebo na základě ukládání cookies.

V. Jak osobní údaje získáváme?

Osobní údaje nám poskytujete především Vy dobrovolnou formou osobně, telefonicky, vyplňováním formulářů, zřizováním uživatelských účtů či v rámci informací a údajů poskytovaných za účelem využívání WELAPY®. Osobní údaje rovněž získáváme z vlastní činnosti. Osobní údaje dále můžeme získat od třetích stran, se kterými spolupracujeme či nás s nimi pojí nějaký jiný vztah, a které mají oprávnění k zpracování a sdílení Vašich osobních údajů.

VI. K jakým účelům osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje používáme k účelům vyplývajícím z naší činnosti, přičemž platí, že pro většinu takových zpracování nepotřebujeme získat Váš souhlas, neboť je nám zpracování umožněno přímo na základě právních předpisů. Jsme zároveň oprávněni k tomu, abychom (tam kde to připadá v úvahu) zpracovávali osobní údaje či jejich kategorii i pro různé účely.

V případě, že je pro některý z účelů nutné získání Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas odvolat, a to kdykoli v průběhu doby, na kterou bude udělen. Upozorňujeme pouze, že odvolání souhlasu má účinky do budoucna, není jím tedy dotčena zákonnost (a oprávněnost) zpracování osobních údajů do okamžiku jeho odvolání.

Konkrétní hlavní účely zpracování osobních údajů jsou poté následující:

VII. Jak dlouho Vaše osobní údaje budeme uchovávat?

Činíme veškeré kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které budeme shromažďovat a zpracovávat, bezpečně odpovídaly a sloužily zamýšlenému účelu. Osobní údaje tedy budeme uchovávat pouze po nezbytně nutnou dobu v souladu se zachováním zásady minimalizace osobních údajů. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro daný účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.

Níže uvádíme příklad některých z dob, které v této souvislosti dodržujeme:

VIII. S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme interně. Platí však, že pokud je to nezbytné pro dosažení některého z účelu výše, můžeme Vaše osobní údaje sdílet i se třetími osobami, a to jak v pozici zpracovatelů, tak i samostatných, popř. společných správců. V takovém případě se však zavazujeme osobní údaje předat pouze takovým subjektům, u nichž je garantována dostatečná míra ochrany osobních údajů v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů. Zároveň jsme povinni Vaše osobní údaje v některých případech také předávat orgánům veřejné moci, pokud tak stanoví právní předpisy. Konečně některé osobní údaje sdílíme s třetími osobami na základě Vašeho předchozího souhlasu.

Konkrétně Vaše osobní údaje můžeme za splnění podmínek zpřístupnit zejména následujícím subjektům:

IX. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv, která můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím našich kontaktů uvedených výše.

Vaše žádost o uplatnění z některých práv níže bude vyřízena nejpozději do jednoho měsíce (popř. do třech měsíců v odůvodněných případech, přičemž o prodloužení této lhůty Vás budeme dopředu včas informovat) s tím, že po Vás nebudeme požadovat ani uhrazení žádného poplatku. Platí však zároveň, že v případě, že obdržíme zjevně nedůvodnou či nepřiměřenou žádost (např. pokud dojde k opakované žádosti v krátkém období po sobě), jsme v takovém případě oprávněni požadovat přiměřený administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů na vyřízení této žádosti.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům – máte právo žádat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, tak rovněž i o poskytnutí výpisu těchto údajů, jakož i informace o tom, za jakými účely je zpracováváme a po jak dlouhou dobu plánujeme uchovávat. První kopii výpisu zpracovávaných údajů Vám poskytneme zdarma, za každou další si můžeme účtovat administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů.

Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů – pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo neúplné, můžete nás požádat o opravu či doplnění.

Právo na výmaz – dále nás můžete požádat o to, abychom Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, bez zbytečného odkladu vymazali. Tomuto požadavku jsme však povinni vyhovět pouze za předpokladu, že:

Vašemu požadavku na vymazání osobních údajů poté nevyhovíme zejména, pokud je jejich zpracování i nadále nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování – můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů (tzn., abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že i v případě, kdy dojde k omezení zpracování, i nadále budeme moci osobní údaje zpracovávat pokud:

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření či plnění smlouvy, máte právo, abychom Vám na Vaši žádost poskytli osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popřípadě na to, abychom tyto údaje předali jinému správci.

Právo vznést námitku – Máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud Vám následně nedokážeme prokázat, že máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování Vašich osobních údajů zastaveno.

Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě vznesení takovéto námitky nebudou tyto osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.

Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud ke zpracování Vašich údajů využíváme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu má posléze účinky pouze do budoucna, tudíž nebude jakkoliv narušena zákonnost předcházejícího zpracování. Odvolání souhlasu musí obsahovat informaci o tom, kdo odvolání podává (připojte tedy jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození, popř. další Vaše identifikační údaje) a jaký konkrétní souhlas odvoláváte a v jakém rozsahu.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se z jakýchkoliv důvodů, že zpracování Vašich údajů neprobíhá v pořádku, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111.

X. Používáme automatizované individuální rozhodnutí?

V rámci naší činnosti žádné osobní údaje automaticky nezpracováváme, ani neužíváme automatizované rozhodování.

XI. Osobní údaje jiných osob

Pokud nám poskytnete osobní údaje jiných osob, zavazujete se: (i) že budete dané osoby informovat o obsahu tohoto dokumentu a (ii) že si zajistíte veškeré zákonem požadované souhlasy ke shromažďování, používání, zveřejňování a předávání (včetně mezinárodního předávání) osobních údajů daných osob v souladu s tímto dokumentem.

XII. Předáváme osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace, ledaže k tomu budeme povinni z důvodu splnění našich právních povinností.

XIII. Využíváme některé služby analýzy dat?

Za účelem možné individualizace obsahu našich webových stránek služby umožňující analýzu dat využíváme zejména Google Analytics.

K tomu, abychom mohli využívat, resp. ukládat Vaše soubory cookies si však vždy vyžadujeme Váš předchozí souhlas při každé Vaší návštěvě našich webových stránek.

XIV. Cookies

Cookies využíváme pouze, pokud je jejich využívání a zpracování nezbytné pro technické ukládání na našem webu či pro provozování WELAPY®. Jiné než uvedené využívání cookies probíhá z naší strany pouze na základě režimu opt-in, tedy tehdy, kdy k takovému využívání udělíte souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Mj. k ukládání cookies využíváme služby třetích stran jako např. Google Ads, Google Analytics, Sklik, Meta (Facebook, Instagram), Adwords 360, Ecomail, Lookerstudio, platební brány (např. Google Pay) aj.

XV. Bezpečnost

V rámci snahy o co největší zabezpečení Vašich osobních údajů činíme odpovídající technická, fyzická, právní a organizační opatření v souladu s platnými zákony o soukromí a bezpečnosti dat. Máte-li důvod se domnívat, že Vaše komunikace s námi již není bezpečná (např. pokud nabudete dojmu, že bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, které jste nám svěřili, byla ohrožena), neprodleně nás, prosím, na tuto skutečnost upozorněte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 01.02.2024.