Všeobecné Obchodní Podmínky Welapy®

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP ) upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů vyplývající z provozování a užívání WELAPY® a poskytování Služeb ze strany Provozovatele pro Uživatele. Všechny pojmy nadepsané v tomto bodu 1.1 VOP velkým písmenem jsou definovány níže v textu.
  2. Provozovatelem je Welapy s.r.o., identifikační číslo 084 48 558, se sídlem na adrese Rohanské nábřeží 693/10 Praha 8, 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 396999/MSPH (Provozovatel ), která provozuje platformu mobilní aplikaci WELAPY® (WELAPY® ), která slouží zejména jako on-line tržiště pro propojení nabídky a poptávky uživatelů WELAPY® (Uživatel ) v souvislosti se službami týkající se nabízení a poskytování masérských služeb, služeb fyzioterapeutů a dalších dle nabídky ve WELAPY®. Provozovatel rovněž prostřednictvím WELAPY® poskytuje další služby tak, jak je blíže vymezeno v těchto VOP.
  3. Uživatel je každý fyzická osoba, která využívá WELAPY® s tím, že se následně dělí na zákazníky poptávající masérské, fyzioterapeutické a jiné služby (Zákazník ) a poskytovatele, kteří nabízejí na základě smluvního ujednání s Provozovatelem své služby na WELAPY® (Poskytovatel ).
  4. Provozovatel a Uživatel mohou být dále v těchto VOP společně označeni jako Strany.
  5. Provozovatel si vyhrazuje v případě rozumné potřeby (zejména v případě změny právního prostředí, situace na relevantním trhu nebo v rámci snahy o zvýšení poskytování kvality služeb) tyto VOP jednostranně změnit. Takovouto změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Tato změna VOP bude oznámena všem Uživatelům, kteří mají v daný moment aktivní Uživatelský účet ve WELAPY®, přičemž účinnost této změny VOP nebude dříve nežli 15 dnů ode dne oznámení poslednímu z Uživatelů. Provozovatel však nemusí tuto lhůtu dodržet v případě, že je nutné tyto VOP změnit s cílem obrany proti neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou WELAPY® a/nebo Uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení osobních údajů nebo jinými kybernetickými riziky.

 2. Uživatelský účet
  1. K využívání WELAPY® je nutné, aby si Uživatel zřídil svůj vlastní uživatelský účet (Uživatelský účet ). Uživatelský účet je možné vytvořit přímo ve WELAPY®, popřípadě na webovém rozhraní welapy.cz. Okamžikem vytvoření Uživatelského účtu vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, na který se vztahují tyto VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit jiné podmínky pro Poskytovatele či s nimi uzavřít jinou dohodu.
  2. Uživatel je povinen při vytváření Uživatelského účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje s tím, že je povinen je při jakékoli změně aktualizovat či upozornit na jejich nesprávnost a/nebo neaktuálnost Provozovatele. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu považuje Provozovatel za správné, dokud mu Uživatel nesdělí opak či je neaktualizuje. Uživatel nese případnou odpovědnost za újmu, která vznikne Provozovateli v důsledku porušení jeho povinnosti ohledně aktualizace jeho údajů v Uživatelském účtu dle tohoto odstavce.
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele, jakož ani za to, že Uživatelský účet využije na základě jednání Uživatele jakákoli třetí osoba.
  4. Uživatel bere na vědomí, že dokončení registrace Uživatelského účtu mu nezakládá automatický právní nárok na to, že mu budou poskytovány jakékoli služby ze strany Provozovatele.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit Uživatelský účet v případě delší nečinnosti Uživatele nebo v případě, že z jeho strany došlo k porušení jakéhokoli ustanovení těchto VOP, právních předpisů či dobrých mravů, anebo též v případě, že k tomuto zrušení opravňuje Provozovatele jeho oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetích osob. Zrušení Uživatelského účtu dle tohoto odstavce nezakládá Uživateli jakýkoli nárok na náhradu škody nebo jiné újmy vůči Provozovateli. Bude-li takto zrušen Uživatelský účet Poskytovateli, poskytne mu Provozovatel nejméně 30 dní před tímto zrušením odůvodnění tohoto rozhodnutí na trvalém nosiči. Provozovatel nemusí tuto lhůtu dodržet v případě, že byl zrušen Uživatelský účet pro opakované porušení těchto VOP ze strany příslušného Poskytovatele, přičemž o tomto důvodu nedodržení této lhůty bude Provozovatel informovat Poskytovatele bez zbytečného odkladu na trvalém nosiči.
  6. O zrušení Uživatelského účtu může vždy požádat Provozovatele i sám Uživatel.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost Uživatelského účtu způsobenou zaviněním třetích osob či vyšší mocí.

 3. Licence a uživatelský obsah
  1. Provozovatel uděluje Uživateli po vytvoření jeho Uživatelského účtu bezúplatnou, nepřenosnou, nevýhradní a územně a časově neomezenou licenci kosobnímu užívání WELAPY® vrozsahu dle těchto VOP. Tato licence bude platná až do okamžiku, dokud nedojde kodstranění Uživatelského účtu příslušného Uživatele, popřípadě dokud mu nebude zamezeno využívání WELAPY® ze strany Provozovatele dle těchto VOP.
  2. Uživatel zároveň po vytvoření Uživatelského účtu, tj. ve stejném okamžiku jako Provozovatel dle odstavce 3.1 výše, uděluje Provozovateli bezúplatnou, nepřenosnou, nevýhradní a územně a časově neomezenou licenci kveškerému obsahu, který do WELAPY® nahraje. Takto poskytnutou licenci může Uživatel kdykoli odvolat, přičemž Provozovatel na základě tohoto odvolání vpřiměřené době odstraní veškerý Uživatelem nahraný a zveřejněný obsah ve WELAPY®.

 4. On-line tržiště
  1. WELAPY® představuje tržní prostředí pro (i) Zákazníky na straně jedné a (ii) Poskytovatele na straně druhé, prostřednictvím kterého Provozovatel poskytuje těmto Uživatelům službu umožňující jim propojit poptávku Zákazníků snabídkou Poskytovatelů podle popisu vodstavci 4.2 níže.
  2. Poskytovatel je oprávněn si ve WELAPY® zvolit parametry svých nabízených služeb (Služby Poskytovatele ), zejména čas, potažmo lokalitu a další, dle kterých je připraven Služby Poskytovatele nabízet Zákazníkům (Nabídka ). Vpřípadě, že Zákazník tuto Nabídku Poskytovatele přijme, platí, že došlo kzávaznému uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem (Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ), vdůsledku čehož je mj. Poskytovatel povinen poskytnout nabízenou Službu Poskytovatele a Zákazník je povinen ji podstoupit a uhradit za ni Poskytovateli odměnu, ledaže tyto VOP či jiné smluvní ujednání bude umožňovat jinak. Bude-li podmíněno poskytnutí Služby Poskytovatele ve WELAPY® úhradou zálohové platby, platí, že je Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem uzavřena dle podmínek tohoto odstavce sodkládací podmínkou úhrady této zálohové platby ze strany Zákazníka.
  3. Je zakázáno, aby prostřednictvím WELAPY® docházelo kpoptávkám či nabídkám jiných služeb než ktěm, pro které je WELAPY® výslovně určeno, tj. ve smyslu tohoto článku souvisejících smasážemi a fyzioterapií. Zejména je zakázáno, aby poptávka či nabídka na WELAPY® byla vrozporu sdobrými mravy či právními předpisy.
  4. Zákazník a Poskytovatel berou na vědomí, že na uzavření Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem prostřednictvím WELAPY® neexistuje právní nárok. Vpřípadě, že nedojde kpropojení Poskytovatele a Zákazníka na základě přijetí Nabídky od Zákazníka, nemůže se Zákazník dovolávat jakéhokoli poskytnutí služeb ze strany Poskytovatelů na kterémkoli zPoskytovatelů a/nebo Provozovateli.
  5. Vzhledem ktomu, že Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi Zákazníkem a Poskytovatelem ktomu, aby Zákazníkovi umožnil využití Služeb Poskytovatele, a sám se Zákazníkem nemá vtomto smyslu žádný jiný smluvní vztah, platí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za výběr Poskytovatele, za informace poskytnuté mezi Zákazníkem a Poskytovatelem navzájem, za plnění Poskytovatele (včetně kvality Služeb Poskytovatele), a to ani formou odpovědnosti za radu ve smyslu ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (Občanský zákoník ), ani za jakoukoli škodu či nemajetkovou újmu způsobenou Poskytovatelem. Zákazník nemůže vůči Provozovateli uplatnit ani žádné právo spotřebitele, které má vůči Poskytovateli. Tímto odstavcem není dotčeno, že Provozovatel bude poskytovat nenárokové služby pro Zákazníka spočívající vposkytování podpory, jejímž předmětem bude vyřizování stížností a podnětů Zákazníků vůči Poskytovatelům, popřípadě bude poskytovat dle svého uvážení Zákazníkům finanční či jinou kompenzaci.
  6. Další podrobnosti fungování on-line tržiště mohou být uvedeny přímo ve WELAPY®.

 5. Cena a platební podmínky
  1. Provozovatel poskytuje služby spočívající vprovozování on-line tržiště zdarma. Provozovatel si však vyhrazuje právo vpřípadě potřeby účtovat za provozování on-line tržiště poplatek.
  2. Zákazník však bere na vědomí, že za provozování on-line tržiště obecně náleží Provozovateli odměna, kterou hradí Provozovateli Poskytovatel na základě jejich vzájemného ujednání (Provize ). Za účelem administrace úhrady této Provize bude Zákazník hradit cenu za Služby Poskytovatele prostřednictvím platebního portálu ve WELAPY® na inkasní účet, který Provozovatel spravuje pro Poskytovatele (Inkasní účet ). Okamžikem připsání příslušné částky za Služby Poskytovatele na Inkasní účet dojde ke splnění povinnosti Zákazníka ohledně úhrady ceny za Služby Poskytovatele. V případě, že si zákazník zvolí platbu zálohové částky, má Zákazník povinnost zbývající částku z ceny Služby doplatit Poskytovateli před poskytnutím Služby v provozovně Poskytovatele.
  3. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zrušit platbu provedenou Poptávajícím zjakéhokoli důvodu. Jedná-li se o platbu související se Službou Poskytovatele, nebude vtakovém případě Poskytovatel povinen poskytnout Zákazníkovi Služby Poskytovatele, a to až do okamžiku, než dojde křádné a plné úhradě ceny za Služby Poskytovatele. Poptávající je vpřípadě zamítnutí platby ze strany Provozovatele oprávněn vznést na Provozovatele dotaz ke sdělení důvodu zamítnutí tak, aby mohl platbu provést znovu a předejít jejímu opětovnému zrušení.
  4. Jsou-li ve WELAPY® uvedeny jakékoli ceny, jsou uvedeny včetně veškerých poplatků a daní. Uvedené však neplatí pro případné poplatky účtované vsouvislosti sprovedenou platbou ze strany třetího subjektu jako je například banka či mobilní operátor Zákazníka.

 6. Zálohová platba a storno podmínky
  1. Právo na poskytnutí Služeb Poskytovatele může být vázáno na to, že Zákazník bude povinen uhradit zálohovou platbu dopředu, a to ve výši, která bude uvedena ve WELAPY® (Zálohová platba ). Podrobné podmínky budou uvedeny vždy ve WELAPY®. Stejně tak bude ve WELAPY® uvedeno, zda zbytek nad rámec Zálohové platby má být hrazeno prostřednictvím WELAPY®, přímo Poskytovatelovi po poskytnutí Služby Poskytovatele či jinak.
  2. Zálohová platba je nevratná. Tím není dotčeno, že Zákazník může v odůvodnitelných případech, zejména v případě, že Zákazník doloží Poskytovateli řádnou omluvu, obdržet Zálohovou platbu či její část po započtení storno poplatku ve výši 5 % zpět, popřípadě obdržet voucher v hodnotě Zálohové platby na další služby Poskytovatele.
  3. Nedostaví-li se Zákazník bez řádné včasné omluvy (nejméně 24 hodin předem) na sjednaný termín k poskytnutí Služby Poskytovatele, bere na vědomí, že mu Zálohová platba propadá bez možnosti navrácení. Za řádnou omluvu je považována taková omluva, která je schválena Poskytovatelem. Zákazník a Poskytovatel si sjednávají, že v případě sporu o řádnosti omluvy je věc oprávněn rozsoudit závazně Provozovatel.

 7. Pravidla pro uživatele při užívání WELAPY®
  1. Uživatel je povinen se při užívání WELAPY® zdržet zejména následujících činností:
   1. kopírování, úpravy, zpětné analýzy, dekompilace nebo rozkládání jakéhokoliv obsahu obsaženého ve WELAPY®;
   2. jakéhokoliv využití obsahu obsaženého ve WELAPY® jinak než prostřednictvím přímého využití WELAPY®, ledaže k takovému jinému využití udělí Provozovatel výslovný předchozí souhlas;
   3. prodeje, pronájmu, poskytování další licence nebo půjčování jakékoli části WELAPY® třetí osobě;
   4. poskytnutí Uživatelem zvoleného hesla jiné osobě nebo použití uživatelského jména a hesla jiné osoby;
   5. použití automatizovaných způsobů (včetně botů a robotů scraper nebo spider) ke shromažďování informací z Aplikace či k umělé propagaci obsahu;
   6. prodeje Uživatelského účtu nebo přijetí jakékoliv jiné kompenzace finanční či obdobné povahy za něj.
  2. Uživatel je dále povinen zajistit, aby jím nahraný či zveřejněný obsah ve WELAPY®:
   1. nebyl urážlivý, hanlivý, poškozující dobré jméno, pornografický, výhrůžný nebo obscénní;
   2. neporušoval žádná práva třetích osob, včetně práv duševního vlastnictví;
   3. nezahrnoval trojské koně, viry či obdobný materiál;
   4. nebyl navržen k zastrašování nebo obtěžování jiných uživatelů;
   5. klamavě nenaznačoval nebo nepředstavoval souvislost s jiným uživatelem, osobou nebo subjektem, nebo byl jiným způsobem podvodný, nepravdivý, klamavý nebo zavádějící;
   6. jakýmkoli způsobem nenarušoval nebo neovlivňoval WELAPY®, neporušoval jeho zabezpečení nebo se nesnažil testovat jeho zranitelnost.
  3. Jakýkoli případ porušení dle tohoto článku může vést až k trvalému zrušení Uživatelského účtu a znemožnění využívání WELAPY® pro příslušného Uživatele. Zároveň je Provozovatel oprávněn si nárokovat a vymáhat jakoukoli případnou škodu či újmu, jež mu z důvodu tohoto porušení ze strany Uživatele vznikne.

 8. Reklamy ve WELAPY®
  1. Uživatel bere na vědomí, že se ve WELAPY® mohou občas objevovat reklamy či jiná obchodní sdělení třetích osob. Za obsah těchto reklamních sdělení a jejich pravdivost nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
  2. Provozovatel dále nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která bude Uživateli způsobena jako důsledek spoléhání se na pravdivost takové reklamy nebo obchodního sdělení.
  3. Uživatel bere na vědomí, že pokud se reklama na nějaký produkt ve WELAPY® objevuje, neznamená, že je jejím prostřednictvím představovaný produkt jakkoliv doporučován nebo podporován ze strany Provozovatele.

 9. Odpovědnost za obsah ve WELAPY®
  1. Za správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat nahraných do WELAPY® odpovídají Uživatelé. Provozovatel nekontroluje a ani nemůže kontrolovat správnost, úplnost a pravdivost uživatelských dat, včetně dokumentů, které zadávají jednotliví Uživatelé, a tudíž ani nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku nesprávných či neúplných výstupů ze WELAPY® založených na nesprávných, neúplných či nepravdivých uživatelských datech.
  2. Vznese-li vůči Provozovateli jakákoli třetí osoba jakýkoli nárok v souvislosti s obsahem nahraným Uživatelem do WELAPY®, včetně zásahu do osobnostních práv či práv duševního vlastnictví, je Provozovatel oprávněn po Uživateli požadovat úhradu za tento nárok v plné výši, včetně nákladů na právní zastoupení a náhrady nemajetkové újmy Provozovatele.
  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude WELAPY® užívat na svoji vlastní odpovědnost a nebezpečí.
  4. Provozovatel nikterak neodpovídá za případnou interakci mezi Uživateli navzájem. Uživatel je přesto povinen se vyvarovat jakéhokoli chování a jednání, které by mohlo být spatřováno jako škodlivé či obtěžující ve vztahu ke třetím osobám.

 10. Reklamace a vyřizování stížností
  1. Zákazník není oprávněn vznést vůči Provozovateli žádná práva z vadného plnění související s on-line tržištěm, s ohledem na to, že je tato služba poskytována Uživateli bezplatně.
  2. Pro vyloučení pochybností Provozovatel uvádí, že vzhledem k tomu, že není a ani nemůže být smluvní stranou, pokud jde o Služby Poskytovatele, není Zákazník oprávněn uplatnit vůči Provozovateli práva z vadného plnění ani pokud jde o Služby Poskytovatele, nýbrž musí být případně uplatněny přímo vůči konkrétnímu Poskytovatelovi.
  3. Zákazník je oprávněn učinit vůči Provozovateli jakoukoli stížnost prostřednictvím sekce „Podpora“, která je dostupná pod odkazem „Kontaktovat podporu“. Provozovatel stížnost vyřídí 1-3 pracovní dny po jejím podání.

 11. Ukončení provozu WELAPY®
  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli ukončit provoz WELAPY®, a to i bez předchozího oznámení Uživatelům.

 12. Ochrana osobních údajů, cookies, zasílání notifikací a ukládání tokenu
  1. Uživatelé berou na vědomí, že v rámci provozu WELAPY® bude Provozovatel nucen zpracovávat jejich osobní údaje, potažmo osobní údaje třetích osob, které mu budou ze strany Uživatelů poskytnuty (Osobní údaje ), přičemž bude pro účely zpracování Osobních údajů považován za správce osobních údajů.
  2. Provozovatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré povinnosti dané předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pokud jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR ), s přihlédnutím k těmto VOP.
  3. Uživatelé berou na vědomí, že ve WELAPY® mohou nastavit zasílání push-up notifikací. V této souvislosti berou dále na vědomí, že o této skutečnosti dochází k ukládání tokenu (zda Uživatel notifikace povolil, či nikoli), s čímž vyslovuje užíváním WELAPY® souhlas.
  4. Další informace k tomu, jakým způsobem Provozovatel nakládá s osobními údaji, a to včetně pravidel ohledně cookies, jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů Provozovatele dostupných pod následujícím odkazem: https://welapy.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

 13. Ochrana důvěrných informací
  1. Provozovatel a Uživatelé se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, za které se pro účely těchto VOP považují zejména veškeré informace a údaje, které se Provozovatel nebo Uživatelé dozví v přímé i nepřímé souvislosti s provozováním WELAPY®. Za důvěrné informace se považují rovněž informace o Poptávajících, know-how a dalších záležitostech Provozovatele nebo Uživatelů, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství a Provozovatel nebo Uživatel je za obchodní tajemství označí.

 14. Informace o duševním vlastnictví
  1. Bude-li ze strany jakéhokoli Uživatele do WELAPY® nahrán jakýkoli obsah, který podléhá právu duševního vlastnictví, platí, že tento Uživatel bude oprávněn tento obsah kdykoli z WELAPY® sám odstranit.
  2. K jinému než přímo nahranému obsahu nenabudou Uživatelé žádného práva duševního vlastnictví.

 15. Výkladová ustanovení
  1. Pojem Provozovatel zahrnuje též jeho právní zástupce a každou osobu oprávněnou za něj jednat.
  2. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na článek nebo přílohu znamená odkaz na článek nebo přílohu těchto VOP.
  3. Není-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na ustanovení právního předpisu je odkazem na ustanovení právního předpisu v posledním znění.
  4. Jednotné číslo zahrnuje množné a naopak, nevyžadují-li souvislosti, v nichž je výrazu použito, jiný výklad.
  5. Nadpisy a podnadpisy v těchto VOP jsou pouze pro usnadnění, a nejsou nikterak právně závazné.

 16. Kontaktní údaje, adresa pro doručování
  1. Uživatel se může na Provozovatele obracet prostřednictvím e-mailové adresy info@welapy.cz, anebo korespondenčně na adresu Rohanské nábřeží 693/10, Praha, 186 00.

 17. Závěrečná ustanovení
  1. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP platná a účinná.
  2. Veškerá práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele vyplývající z provozování a užívání WELAPY®, jakož i v souvislosti s těmito VOP se řídí právním řádem České republiky a k případným sporům jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Uživatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web:www.adr.coi.cz). Uživatel jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.